English Deutsch
 • Przechowalnia 0
 • Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Informacje wstępne

  Jako A&J Textiles z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 31/10 (dalej jako „Ajtextil.pl”) jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że ustalamy cele i sposoby ich przetwarzania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

  W sprawach z zakresu ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami wysyłając e-mail na ajtextil1@gmail.com

  Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Z kolei przetwarzanie to wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. zbieranie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług.

  Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie otrzymujemy od Ciebie gdy korzystasz z Usług świadczonych w ramach slepu ajtextil.pl oraz przekazywanych przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji oraz osobiście. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie także gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane za pośrednictwem następujących usług online:

  • Wszelkich stron internetowych, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności,
  • Mediów społecznościowych lub oficjalnych treści ajtextil.pl dostępnych na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty,
  • Aplikacji na urządzenia mobilne.

  Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ich ochronę. Jesteśmy zobowiązani do korzystania z Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane poniżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu.

  W dalszej części Polityki prywatności znajdziesz następujące informacje:

  • Jakie informacje gromadzimy na Twój temat oraz w jaki sposób gromadzimy te informacje,
  • Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych,
  • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe,
  • Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom,
  • Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz,
  • Zmiany Polityki prywatności i inne informacje.

  Jakie informacje gromadzimy na Twój temat oraz w jaki sposób gromadzimy te informacje

  Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

  Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie - są to informacje, które podajesz nam w ramach Usług, dane, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami. Informacje możemy także zbierać sami za pośrednictwem Usług lub za pośrednictwem partnerów współpracujących z nami, który listę udostępnimy Tobie w odpowiedzi na indywidualną prośbę skierowaną na adres: ajtextil1@gmail.com

  Założenie Konta wymaga podania (a) nazwy Użytkownika (e – mail Użytkownika), (b) hasła oraz (c) kraju zamieszkania. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta. Hasło do Konta jest zaszyfrowane i masz obowiązek chronić dane logowania do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

  Korzystanie z Usług odpłatnych wiąże się z podaniem dodatkowych danych osobowych, które obejmują m.in. Twoje imię i nazwisko, NIP, dane adresowe, numer telefonu, adres zamieszkania, adres imeil. Możesz także zostać poproszony o przedstawienie kopii dokumentu tożsamości bądź innych oświadczeń potwierdzających Twoje dane osobowe. Czasem konieczne dla skorzystania z Usług może okazać się przedłożenie innych dokumentów niezbędnych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  Przetwarzanie danych osobowych ma na celu Twoją identyfikację jak również ustalenie beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych wiążących nas z Tobą. Na podstawie uzyskanych informacji określamy cel i charakter Twoich stosunków gospodarczych i wykonujemy inne czynności wymagane przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności ustalamy, że pierwsza wpłata na nasz rachunek bankowy została przeprowadzona za pośrednictwem Twojego rachunku bankowego w podmiocie świadczącym usługi finansowe, gdzie dane zleceniodawcy płatności są zgodne z danymi, które nam wskazałeś.

  Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uprawniają nas do uzupełniania przekazanych danych osobowych - musimy mieć pewność co do Twojej tożsamości ilekroć realizujemy dla Ciebie nasze Usługi. W przypadku niektórych dostępnych w ramach portalu Usług - z uwagi na ich szczególny charakter opierający się naszym zaufaniu do Ciebie i Twoich możliwości wywiązania się z zawartej umowy o świadczenie o takiej Usługi, Twoje dane osobowe zostaną zweryfikowane z informacjami uzyskanymi od podmiotów zewnętrznych, oczywiście o ile wyrazisz na to odrębną zgodę.

  Dodatkowo prosimy Cię o wskazanie informacji stanowiących dane osobowe innych osób. Dotyczy to sytuacji, gdy np. jesteś współwłaścicielem rachunku bankowego bądź gdy definiujesz rachunek bankowy osoby, na rzecz której wykonujemy przekaz. Do ochrony przetwarzania danych osób trzecich podanych nam w ramach świadczenia dla Ciebie Usług przykładamy taką samą wagę jak do ochrony Twoich danych. Pamiętaj, że realizacja przysługujących Tobie praw w zakresie danych osobowych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, także tych, które nam wskazałeś.

  Przetwarzamy także Twoje dane osobowe gdy się z nami kontaktujesz, np. poprzez dział Obsługi Użytkownika. Dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. W tym celu wykorzystujemy dane wskazane przez Ciebie na Koncie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia, w tym treść komunikacji.

  Możemy przetwarzać dane osobowe, które dostarczasz nam bezpośrednio podczas postępowania rekrutacyjnego przesyłając dokumenty aplikacyjne, jak również pobierając stosowne informacje z odpowiednich platform, którym udostępniłaś/eś swoje dane. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od specyfiki poszczególnych procesów rekrutacyjnych.

  Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia ofert dotyczących świadczonych w ramach sklepu Usług. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie oraz w ramach naszych relacji partnerskich z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Dane mogą obejmować np. Twoje imię i nazwisko, adres e - mail oraz adres korespondencyjny, nr telefonu. Są to podmioty, którym udostępniasz dane na podstawie własnej decyzji, nie posiadamy kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty.

  Gromadzimy Twoje dane osobowe także gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego oraz formularza służącego zgłaszaniu sytuacji, które w Twojej ocenie noszą znamiona fraudów, tzn. przestępstw finansowych. Zgromadzone dane obejmują m.in. imię i nazwisko oraz adres email. Dane przetwarzamy w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem, prawidłowym świadczeniem Usług oraz z powodu obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują nas do przeciwdziałania różnym naruszeniom prawa.

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Newsletter, jak również gdy w przypadkach, gdy organizujemy loterie bądź konkursy. Dane osobowe są wykorzystywane do ich sprawnego przeprowadzenia, w tym do powiadomienia o zwycięstwie.

  Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Ponadto przetwarzamy szczególne informacje dotyczące korzystania z Usług, m.in. jak: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystasz z Usług, dane dotyczące ruchu, Twoja historia zawieranych transakcji oraz ich rodzaj. Ponadto gromadzimy informacje w postaci logów technicznych w celu uzyskania informacji w jaki sposób korzystasz z Usług oraz jaka jest Twoja aktywność, jak również wszelkie inne informacje, które nam dostarczasz gdy świadczymy dla Ciebie nasze Usługi.Zbieramy dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki Prywatności.

  Ponadto korzystamy z wielu usług będących własnością innych podmiotów, które ustalają własne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Te podmioty również używają plików cookies. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty, których pełną listę znajdziesz w Polityce Cookies.

  Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na ajtextil.pl, jak i tych, które umieszczają linki do ajtextil.pl. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych. Wobec tego rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

  W jaki sposób wykorzystujemy informacje zebrane na Twój temat

  Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu:

  • realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączących nas z Tobą umów takich, jak zakładanie Konta, zapewnienie dostępu do Konta, zarządzanie nim,
  • świadczenie poszczególnych Usług i ich funkcjonalności,
  • dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług,
  • realizacji środków bezpieczeństwa finansowego i innych wynikających m.in z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych i prawnych,
  • prawidłowego wywiązania się z przepisów o ochronie danych osobowych,
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego dostępnych w ramach portalu Usług; dostarczania informacji o dostępnych w ramach sklepu ajtextil.pl Usług, przy czym w wymaganych prawem przypadkach odbywa się to za Twoją wyraźną zgodą, np. gdy zamawiasz Newsletter bądź inne informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez dostosowanie ustawień w zakładce Ustawienia powiadomień,
  • polepszania działań marketingowych, w tym dostosowania treści, którymi możesz być zainteresowany, gdyż możemy personalizować naszą ofertę lub reklamy, jednak zawsze w oparciu o dane podlegające pseudonimizacji, czyli takie które nie pozwalają nam na identyfikację Twojej tożsamości i przez to nie mają statusu danych osobowych; wiedz również, iż nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację prawną; zagregowane dane niebędące danymi osobowymi przetwarzamy np. w celu ustalenia wolumenu bądź częstotliwości transakcji, co pozwala nam nieustannie ulepszać dla Ciebie ofertę,
  • zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usług przez dział Obsługi Użytkownika, jak również rozwiązania problemów technicznych i innych kwestii poprzez formularz kontaktowy,
  • przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych,
  • świadczenia Usług w najbardziej efektywny sposób z uwagi na urządzenia, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do naszych Usług
  • kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów i Polityk,
  • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem Usług, obsługą oraz działaniami marketingowymi – wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacji
  • przesyłania drogą elektroniczną informacji nowych produktach,
  • rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonej sprzedaży,
  • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminów oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  • prowadzenie postępowań sądowych i innych postępowań,
  • organizacji konkursów, loterii, akcji promocyjnych.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

  Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez nas Usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przetwarzania danych nawet gdy już nie korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy usuniesz Konto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Jeżeli nie masz Konta, ale kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje jak długo jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.

  Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Tobie korzystania z naszych Usług, co możemy określić jako niezbędność realizacji umów o świadczenie Usług. Przetwarzamy Twoje dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Ponadto realizujemy tzw. uzasadnione interesy, przez co rozumiemy informowanie o dostępnych w ramach portalu Usługach. W takich sytuacjach zawsze rozważamy wpływ, jaki przetwarzanie danych osobowych wywoła na Twoje prawa i wolności. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Dotyczy to choćby przesyłania informacji handlowej czy procesów rekrutacyjnych w zakresie wykraczającym ponad przepisy prawa pracy.

  Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom

  Nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych poza wyjątkami, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.

  W celu zapewnienia dostępu do świadczonych w ramach sklepu ajtextil.pl usług zmianie może ulec jej dostawca, o czym jesteś każdorazowo informowany. Dotyczy to firmy sStore ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 220; 42-202 Częstochowa. Miej świadomość, że nieustannie pracujemy nad zwiększeniem katalogu naszych Usług. Tym samym lista podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, ulega zwiększeniu. Zapewniamy Cię jednak, że przekazujemy informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej Usługi. Co więcej, odbywa się to po wyraźnej akceptacji Regulaminu konkretnej Usługi, a podstawą przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku niezbędność wykonania umowy o jej świadczenie. Z uwagi na udostępnienie ww. podmiotom danych osobowych, stają się one niezależnymi administratorami danych.

  Korzystamy z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną. Nie sposób pominąć rozmaitych mediów społecznościowych.

  Jako instytucja obowiązana do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, spoczywa na nas obowiązek przekazywania raportów do odpowiednich organów nadzoru, w tym do Głównego Inspektora Informacji Finansowej, który jako organ administracji rządowej sprawuje kontrolę przestrzegania ww. przepisów. Raporty są generowane i przesyłane automatycznie przez nasze oprogramowanie.

  Ponadto korzystamy z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, księgowości czy audytu. Ponadto Twoje dane są udostępniane bankom, wspomnianemu już Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz innym podmiotom gdy jest to wymagane przepisami prawa.

  Dodatkowo, jesteśmy zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa. Stąd możemy również udostępniać Twoje dane policji lub innym organom, co dotyczy np. dokonania podejrzanej transakcji lub gdy Twoja aktywność wskazuje na wysoki wskaźnik ryzyka prania pieniędzy bądź innego czynu mogącego nosić znamiona przestępstwa.

  Informujemy także, iż w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google Inc.

  Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz

  Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres ajtextil1@gmail.com, zmieniając ustawienia w zakładce Ustawienia powiadomień bądź poprzez anulowanie subskrypcji w otrzymywanych od nas wiadomościach.

  Przysługują Tobie prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu oraz ich usunięcia. Dodatkowo możesz złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami przez wysyłanie wiadomości na adres ajtextil1@gmail.com

  Z ww. prawami wiąże się konieczność aktualizowania przez Ciebie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług.

  Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

  Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Jesteś zobowiązany do zapoznawania się z ww. zmianami.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres ajtextil1@gmail.com.

   

  SklepyWWW
  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.